Професионална автобиография

Petya-Varcheva

Петя Варчева

Психолог-консултант

Петя Варчева е доктор по Клинична психология. Работи в областта на клиничната психология, семейното и брачно консултиране и системната психотерапия. Води курсовете „Психология на развитието“ и „Семейно консултиране и подкрепа“ за педагогически специалисти в рамките на СДК "Училищна и специална психология" и СДК „Ресурсен учител“ на Нов Български Университет. Член на Управителния съвет на "Българска асоциация по фамилна терапия". Изследователските й интереси са насочени към специфики на развитието в предучилищна възраст в контекста на семейната динамика, емоционалните и поведенчески проблеми в детска възраст, прилагането на базирани на доказателствата подходи за работа със семейства в сферата на образованието. По тези теми, в дейността си като признат изследовател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, тя успява да сподели своя опит в редица публикации, емпирични изследвания и студии, участия в международни и национални научни форуми.

Акредитирана като надежден специалист за провеждане и кодиране на методика за оценка и категоризация на привързаността за деца в предучилищна възраст (Story Stem Assessment Profile) в Ана Фройд Център – Лондон, където е преминала обучение и в метода на Мулти-семейната психотерапия (Multi-family Therapy).

От 2013 г. работи в полето на приобщаващото образование като част от екипа на РЦПППО София-град. Основни насоки на нейната дейност там са разкриване на потенциала и затрудненията на деца в предучилищна и училищна възраст чрез приложение на утвърдени методи за психологична диагностика, психологическо консултиране и подкрепа на деца и техните семейства, оказване на методическа подкрепа, медиация и супервизия на екипи за подкрепа на личностното развитие във взаимодействието им с децата, семействата и в контекста на организационната динамика.